Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Emisnou kontrolou

motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z.. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Viac info: Overenie emisnej kontroly - (externý odkaz tretej strany)
 
             
STK Robson

vykonáva všetky druhy emisných kontrol
 

 

Druhy emisných kontrol    
 

Emisná kontrola pravidelná


 
 
 

Emisná kontrola zvláštna

  Emisná kontrola administratívna
       
           
           

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Viac info: Lehoty emisných kontrol podľa kategórií vozidiel
 
           

 

 

 

 

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo  
 

so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,


 
 

so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,

 

so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,

  so vznetovým motorom,
  so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
  so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
     
         
 
Rozsah emisných kontrol

stanovuje zákonom č. 725/ 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Hore

Vyhodnotenie emisného stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:
 

1. SPÔSOBILÉ  na premávku na pozemných komunikáciách
do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole
technikom emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,
 

2. NESPÔSOBILÉ  na premávku na pozemných komunikáciách
do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole
sa nevydáva.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Viac info: Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Hore

             
 

 

Emisná kontrola sa NEVYKONÁ, ak    
 

nemožno naštartovať motor,


 
 
  vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo
  vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
       
           

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2023 D&L Design