Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 14:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 14:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561229
  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Ochrana osobných údajov
 

Obsah a účel tohto dokumentu

 

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov poskytnutých nám našimi zákazníkmi za účelom registrácie zákazníka v rámci rezervácie termínu vykonania technickej / emisnej kontroly, resp kontroly originality.

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť vám informácie o tom ako  budeme s vašimi osobnými údajmi narábať.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR).

Na našich stránkach sa nachádzajú aj odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov. Naše vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa na stránky iných prevádzkovateľov nevzťahuje. Napriek kontrole obsahu linkovaných stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Nami poskytované služby nie sú určené pre osoby do 18 rokov.

 

Správa osobných údajov - Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

 

OBCHODNÉ MENO: Robson, s.r.o.
SÍDLO: Dlhá 106, 949 07  Nitra - Janíkovce
 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 13828/N
 

 

IČO: 36552321
 

 

Zodpovedná osoba - konateľ firmy: Ing. Róbert Marenčák
Kontaktný emial: robsonstk@robsonstk.sk
Kontaktný telefón: +421 37 656 1229
(ďalej iba "Správca")

 

Aké osobné údaje štandardne spracovávame

  Meno,
 

Priezvisko,

 

Kontaktný email,

 

Telefónne číslo

 

Ďalej spracovávame informácie o rezervácii termínov na vykonanie technickej, emisnej kontroly, alebo kontroly originality, taktiež informácie o ŠPZ, type vozidla a druhu paliva.

Hore

Nespracovávame "citlivé osobné údaje"

 

Citlivé osobné údaje sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odboroch.

 

Ako osobné údaje získavame
Za akým účelom a ako sú osobné údaje spracovávané
Ako sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám

 

Registračný formulár na našich webových stránkach na rezerváciu termínu výkonu technickej, emisnej kontroly resp. kontroly originality

 

V prípade vyplnenia rezervačného formuláru na rezerváciu termínu výkonu technickej, emisnej kontroly resp. kontroly originality na našich webových stránkach spracovávame meno, priezvisko, email, telefón z dôvodu, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať ohľadne potvrdenia resp. zmeny termínu Vašej rezervácie, resp. osobných údajov. Rezervačný systém automaticky generuje preddefinované šablóny emailov so všetkými relevantnými údajmi pre Vás týkajúcich sa danej rezervácie. Uvedené osobné údaje sú držané v databáze rezervačného systému Hitappoint na webovom hostingu. Prístup k týmto údajom má iba Správca spoločnosti Robson, s.r.o..
 

 

Iné spôsoby získania Vašich osobných údajov

 

Okrem vyššie uvedeného spôsobu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje v rámci rezervácie termínu technickej, emisnej kontroly, resp. kontroly originality v prípade ak nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo emailom, resp. iným komunikačným nástrojom. Tieto údaje sú zapracované do nášho systému spracovávania osobných údajov obdobným spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.
 

 

Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

 

Osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám. Spoločnosť Robson, s.r.o. neposkytuje prístup k osobným údajom uvedeným v rezervačnom systéme pre tretie strany.

Osobné údaje budú sprístupnené príslušným správnym orgánom len, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávený predloženie osobných údajov vyžadovať.
 

Hore

Uchovávanie dát

 

Spoločnosť Robson, s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

 

Ďalšie Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame Vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame
 

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame.
 

 

Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)

 

V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje. Výnimky výmazu sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.
 

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.
 

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.
 

 

Právo namietať

 

Ak osobné údaje spracovávame pre účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovávaniu. V tomto prípade ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, tak nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje.
 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Robson, s.r.o. sa snaží s Vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu Vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu bezodkladne napravili. Ďakujeme.
 

Hore

Tento dokument nadobúda účinnosť 24.5.2018. Spoločnosť Robson, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohto dokumentu na základe zmien legislatívy a zapracovania nových služieb, ktoré spoločnosť začne v budúcnosti používať.

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2021 D&L Design