Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 14:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 14:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Doklady potrebné pri emisnej kontrole
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

pravidelnej a administratívnej

 

osvedčenie o evidencii (v papierovej forme formát A4), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,

 

protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla,

 

platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (malá kartička)

opakovanej

 

doklady pre príslušný druh technickej kontroly (pravidelnej, administratívnej, zvláštnej) a protokol z predchádzajúcej kontroly

 

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

zvláštnej

 

osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou

 
         

   

 

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

 

 
     
             

Doklady o vykonaní technickej kontroly

pravidelnej

 

vyznačený protokol o technickej kontrole vozidla,

 

osvedčenie o technickej kontrole,

  vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

zvláštnej

 

vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla

na prepravu nebezpečných vecí

 

vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

na vydanie prepravného povolenia

 

je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

opakovanej

 

vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov

Hore

         
 

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly.

Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len "členský štát"), dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.


 
         

 


Ochrana osobných údajov                 © 2005 - 2019 D&L Design