Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Doklady potrebné pri technickej kontrole
(Vyhláška MDPT SR č. 137/2018 Z. z., § 46 )
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie:

a) technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej

 

doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,

 

protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,

 

certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,

b) technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí

 

doklady podľa písmena a); v doklade vozidla musí byť záznam o tom, že vozidlo je schválené na prepravu nebezpečných vecí, a

 

doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach,

c) technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia

 

doklady podľa písmena a) a

 

doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami,

d) technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.

 

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole + kontrolné úkony skupiny 0 - identifikácia vozidla) a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

 
         

   

 

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

 

 
     
             

Doklady o vykonaní technickej kontroly

pravidelnej

 

vyznačený protokol o technickej kontrole vozidla,

 

osvedčenie o technickej kontrole,

zvláštnej

 

vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla

na prepravu nebezpečných vecí

 

vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

na vydanie prepravného povolenia

 

je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

opakovanej

 

vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov

Hore

         
 

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly.

Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len "členský štát"), dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.


 
         

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2024 D&L Design