Technická kontrola Emisná kontrola Kontrola originality  
              Info    Lehoty    Kategórie vozidiel     Doklady     Cenník     Ako postupovať
 
  Príjem zákaziek
 
  Pondelok:   7:00 - 16:30 hod.
  Utorok:   7:00 - 16:30 hod.
  Streda:   7:00 - 16:30 hod.
  Štvrtok:   7:00 - 16:30 hod.
  Piatok:   7:00 - 16:30 hod.
  Sobota:   7:00 - 11:30 hod.


Pondelok - Piatok
7:00 - 16:30 hod.
Sobota
7:00 - 11:30 hod. 

  Kontakt
 
  Robson, s.r.o.
  Dlhá 106
  949 07  Nitra - Janíkovce
   
  Telefón:
            
037/6561220
037/6561221
037/6561222


  Email: robsonstk@robsonstk.sk 

  Kde nás nájdete
 

   
 
Technickou kontrolou

sa podľa zákona č. 106/2018 Z. z., § 106 rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

 
             


STK Robson
vykonáva všetky druhy technických kontrol

 

 

Druhy technických kontrol    
 

technická kontrola pravidelná,


 
 
  technická kontrola zvláštna,
  technická kontrola administratívna,
  technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
  technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,
  opakovaná technická kontrola.
  technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly
       
           
 

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej:

vozidlo, ktoré je evidované v SR, a nie je dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, 

jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,

jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,

opätovne schvaľované vozidlo.

Viac info: Lehoty technický kontrol podľa kategórií vozidiel

Hore

Rozsah technických kontrol

stanovuje vyhláška č. 137/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 106/2018 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Na vozidle sa v rámci technickej kontroly kontroluje:
0 - Identifikácia vozidla

1 - Brzdové zariadenie
2 - Riadenie
3 - Výhľad
4 - Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému
5 - Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie
6 - Podvozok a jeho príslušenstvo
7 - Iné vybavenie
8 - Zaťaženie životného prostredia
9 - Doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórií M2, M3 určených na prepravu osôb

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Hore

Hodnotenie technického stavu vozidla (Zákon  č. 106/2018 Z. z., § 110)

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.
 

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.
 

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

Vyhodnotenie technického stavu vozidla

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo

1. Spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole,

2. Dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole,

3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole sa nevydáva.

Viac info: Doklad o vykonaní technickej kontroly

Hore

             
 

 

Technická kontrola sa NEVYKONÁ, ak    
 

nemožno naštartovať motor,


 
 
  vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  je zistený zjavný únik prevádzkových médií, alebo
  vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
  niektorá súčasť technologického vybavenia stanice technickej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
  nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie stanice technickej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
  v prípade prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania technickej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
  prevádzkovateľ vozidla pred technickou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 46.
       
           


Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

 


Ochrana osobných údajov      Protikorupčná politika                 © 2005 - 2023 D&L Design